Smart Heat Grid

Intelligenta fjärrvärmenät

System i harmoni

Genom en patenterad och automatiserad analysmodell av större fastigheters beteendemönster i ett nät, i kombination med intelligenta styrfunktioner, kan en fjärrvärmeleverantör i realtid agera för att proaktivt hantera behovet av spetslast och optimera lastbalansen i nätet.

Optimering av fjärrvärmenät

NODA Smart Heat Grid Solutions™ möjliggör operativ effektstyrning och lastbalansering "av fjärrvärmenät med hjälp av det mest intelligenta systemet på marknaden.

Att effektivisera våra energisystem är en av vår tids stora utmaningar. Det är när man optimera ur ett systemövergripande perspektiv i energilandskapet som de verkliga fördelarna visar sig" - Patrick Isacson, VD

Minskad spetslast ger minskade produktionskostnader

Genom att hantera värmebehovet i fjärrvärmenätet är det möjligt att minska spetsbehoven, vilket minskar användningen av dyr och mindre miljövänlig spetslastproduktion. Systemet skapar stora möjligheter till operativ optimering för en fjärrvärmeleverantör.

Lastbalansering

I de flesta fall gynnas baslasten i ett fjärrvärmesystem av en jämnare behovsprofil och av låga returtemperaturer. NODA Smart Heat Grid agerar som ett virtuellt värmelager som hjälper fjärrvärmeleverantörer att uppnå dessa mål.

Optimerad kraftvärme

Att optimera kraftvärme handlar normalt sett om att samordna värmelasten med höga spot-priser på kraftmarknaden. Genom att använda NODA Smart Heat Grid är det möjligt att optimera detta beteende och samtidigt behålla en hög leveranskvalitet gentemot kunder i nätet. NODA tillhandahåller system för hela processen från prognostisering och optimering till operativ laststyrning.

Tillgång till information möjliggör nya affärsmodeller

NODA är marknadsledande inom big data tillämpningar för värmesystem. Genom att förädla data till information är det möjligt att öka kundvärdet, skapa nya tjänster och bygga affärsmodeller som skapar samverkan mellan fjärrvärmeleverantörer och dess kunder.

Minskad miljöpåverkan

Traditionellt sett så har det inneburit ökade kostnader att vara miljömedveten, men genom att använda NODA Smart Heat Grid kan branschen uppnå såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. NODA kombinera traditionell ingenjörskonst med modern IT för att bygga långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar för framtiden.

Smart Heat Grid används framgångsrikt av kunder som Karlshamn Energi, Växjö Energi, Swedavia, Kalmar Energi och Veolia.

Berätta mer...

Om du vill veta mer. Var god och läs följande material.